RUPUNE ČEHRAJINA

Izdran e alava andar kal umaljina upral e rromenđi cahra
Thaj daramno azbavipe jagasa sa ljengo nakhljipe khosol
Đikaj e Cahrarka ašuđarda e raći kaj e čehrajine mothodina
               garavol
E sune ćerdilje laće učhaljin phirimasi a e đilji dukhamni thaj
               arrmandindi

Tasadilje poloćine đilja e Cahrarkaće ane melalji ljen
Thaj andar lako ođi sar te hhasavona e rupune čehrajina
Pe jakha našti phandol arakhavni si e cahraći savi ano š’tipe dremil
Sar kaj mangla te irisarol putaripe thaj tatipe ane sa cahre

E kalji raći marol prasape katar e čuće Cahrarkaće va thaj sar te
               š’til
Thaj đikaj e daramni jag ni manđol o raćipe te putrol ano parrno
               đive
Ćhindi thaj dukhamni mangla te mothol safar sune lako ođi dićhol
Rano hhasarde sune ane majpalune sahata barrastuni š’til
E činđarde jakha asvenca hamisajlje rupune čehrajinenca

E PARAMIĆI THAJ JAGAKO THAN

Drabarko bijandilan cahrasa thaj parrne grastenca
E vaktese ćerdilan kalji thaj phari
Umladi bahh po krango e šuće kaštesko
Ćućurisardan e alava katar e šuće thaj bokhalje vušta
A e bistarutni paramići ka aćhol dukh ćire đuvdimasi

Manglan te ćerdo hhajing e sunenđi
Kaj e kalorrenđi bibahh te drabare ano prahho
Vaćaresa ćire mamijaće jagaće ćhibasa
Thaj ći troš aćhavesa andar e ljeja e papo papose

Davuljenca alavisare e raćaće benđen
Đilabe ljenđe e đilji đapeimasi
Bilave o moliv thaj terisare o ćhindo muj
A mothojmasa katar e jagako than sovljare o šariri

TE PINĐARE E NATURAĆI ĆHIB

Sarsavo našti đinol e čehrajina po badali
Te vaćarol e čirikljenđe ćhibasa
Te đilabol e cahrarenđe đuvdimastar
E vunato umaljinendar e Đurovdanose luluđenca
Đilja katar e kokala e semnosarde ljimorenđe
Nakhlje durimate ano vortope e khamese bijanimasko

O manušeja, manca bijandilje e alava dukhajmase
Čhelde ano teatri e Homeresko
O ođi phabol e bihramonde ljeđendaće
O šelberšutnipe si hharrno jećhe anglalbijanimase
O munrri bahhone, durilan mandar palo meripe e dako

E bibahhtalje našti araćhe ano parrno them
E hhorimate ni mećen te akharelje po alav
A te paća me
Trubul te naćhe andar mo đuvdipe

KORKORRIPE

Munrro korkorripe ćerol lafi e barresa
O lungo drom ane čorrikani cahra
O barr čučuril e paramići đuvdimasi

O čhavorro rovol e hhasarde sunese
E asvin pićal katar o galbeno muj
Ano vudar o đive mothodol ljese hholjarne

O šelberšimate, so ćerdol manca?
Nakhlo mo đuvdipe po drom katar đav ćhere
E balvaljorri e balvaljenđi paruvil mo vortope

Jaćhenca dikhav o meripe e raćako
Munrro đive aćhol palal e vaktesa

MUNRRE SIMBOLA

Kana sema cikno
E drabarka dikhla manđe ano fusuj
Jek đive ka ćerdijav thagar
Ja barresko phanglo

Sesa savone sune
Andar o vunato jakha thodilo baripe
Mi cahra ane umaljin hhasardem
A munrro đuvdipe barrastuno garajpe

Devljunone munrrije e vunatone umaljinenđi
Aćhav munrre biagorune phirimate
E ljen najla bifundosi hhar
An savi bijandon munrre pharimate

E KIKAVI PHIRIMASI

Pe ćiro galbeno muj
Munrre droma e anglalavutnenđe
A e kikave upral e jaga
An ćire jagalje jakha

E čehljarina amare rodimatenđe
Lolje luluđenca pe vuš

E bibijande čhavorrenđe
E kompirorre šuće
A e divo gra
Buhljune durimatenđe

Pe ćiro galbeno muj
Amaro manrro šućilo

BILAFESKO

Pherdilji munrri kalji jakh asvin
Katar o badali pelji e ćehrajin
E balvalja marenpe e raćaće sunenca
Ano pašipe o phuro parrne ćhorenca
Sar te paćardol ano gad pharrado
Anglal amende hincil o đućol parrno
E barr varekastar dural ćhudinjon
E rromane cahre ane umaljin vazdinjon
E paramići katar o dukhajpe khuvdol
O sap telal o barr phare latar mothol
E davuljaresko davulji ašundol tasade
Našti saston e rrapedime ilje dukhade
Pharrov maškar e raći thaj o đive
Bistar e bireslje thaj bićaćune sune

ROVOL E RAĆI

Rodav ćiri ućhaljin
Sar e milajesi ćehrajin
Šućarde me vuš e rrapedime
E bikamlje đilja ćerće khuvde
Maškar o suno thaj o bisunipe
Mothodilje e parrne gadenđe
Lunđardilo o maripe e davuljengo
Ano pašipe – kamljipe e terrnengo
Rovol e raći munrre tasvirenđe
Hincisaren e voša me paramićenđe
Safar rrote maškar e phađarde vordona
Uštade e bare phakalje gra munrre asva
Khoni khatinde khanikase ni mothol
Jekh ođi sar piri đilji e ćirikljaće garavol
Đikaj dural bašen e nahudime đućol
Jekh đuvdipe an piro šlberšipe dukhavol

MALADIPE

Sar te resav an ćire sune
Kana munrre e nahudime ćorde
E raća ćhordardilje pe droma
Dural asaje mandar e Rroma
Munrro šućardo ođi phabol
E rrapedime jag buhljol
Maladiljem e sapesa telal o barr
O ilo marol an mande bisovimasi dar
E ćehrajina po badali strefisarde
E davulja ane Rromani mahlava marde
Naštiv te pinđarav korkorre man
Pe mo boj ljenaći ćerći rran
Rovav e thanese ano pašipe
Asav e đuvdimase ano duripe
Pharrov iljeja – dobođisar ođeja

Alijia Krasnići (1952, Crkvena Vodica) writes in the Gurbet Romani dialect. He has written over 80 literary works in various genres. He is the author of the first play written by a Yugoslav Rom in Romani language, Carra me, carra tu… (1974). He holds as a strong tenant that the only way to enrich the Romani language is to publish in it. He completed studies in law and became active in activism related to Romani culture and life. He ended his activism when he moved to Serbia after the Kosovo conflict. There, he dedicated himself to literature and Romani language. He even created and edited various anthologies of Romani literature.

Trafika Europe